logo-network logo-network2 pixel-outer pixel

Publications

Recent publications from the Laboratory of Artificial Intelligence Nanophotonics

 • Elena Goi, Benjamin P. Cumming, Min Gu, “Impact of cubic symmetry on optical activity of dielectric 8-srs networks” Applied Sciences, 8, 2104 (2018).
 • Zengji Yue, Haoran Ren, Shibiao Wei, Jiao Lin, Min Gu, “Angular-momentum nanometrology in an ultrathin plasmonic topological insulator filmNature Communications, 9, 4413 (2018).
 • Elena Goi, Benjamin P. Cumming, Min Gu, “Gyroid srs networks: photonic materials beyond nature” Advanced Optical Materials, 8, 2104 (2018).
 • Litty V Thekkekara, Xi Chen, Min Gu, “Two-photon-induced stretchable graphene supercapacitors”, Scientific reports, 8, 11722 (2018).
 • Haoran Ren, Min Gu, “Angular momentum-reversible near-unity bisignate circular dichroism” Laser & Photonics Reviews, 12, 1700255 (2018).
 • Yinan Zhang, Yi Xu, Shiren Chen, Hua Lu, Kai Chen, Yaoyu Cao, Andrey E Miroshnichenko, Min Gu, Xiangping Li, “Ultra-Broadband Directional Scattering by Colloidally Lithographed High-Index Mie Resonant Oligomers and Their Energy-Harvesting Applications”, ACS applied materials & interfaces, 10, 19 (2018).
 • Qiming Zhang, Zhilin Xia, Yi-Bing Cheng, Min Gu, “High-capacity optical long data memory based on enhanced Young’s modulus in nanoplasmonic hybrid glass composites”, Nature Communications, 9, 1183 (2018).
 • Benjamin P Cumming, Gerd E Schröder-Turk, Min Gu, “Metallic gyroids with broadband circular dichroism”, Optics Letters, 43, 3 (2018).
 • Zahraa Al-Baiaty, Benjamin P Cumming, Xiaosong Gan, Min Gu, “Detection of the ODMR signal of a nitrogen vacancy centre in nanodiamond in propagating surface plasmons”, Journal of Optics, 20, 035001 (2018).
 • Sicong Wang, Xueying Ouyang, Ziwei Feng, Yaoyu Cao, Min Gu, Xiangping Li, “Diffractive photonic applications mediated by laser reduced graphene oxides”, Opto-Electronic Advances, 1, 170002 (2018).
 • Elena Goi, Zengji Yue, Benjamin P Cumming, Min Gu, “Observation of Type I Weyl points in Optical Frequencies”, Laser & Photonics Reviews, 12, 1700271 (2018).
 • Elena Goi, Zengji Yue, Benjamin P Cumming, Min Gu, “A Layered‐Composite Nanometric Sb2Te3Material for Chiral Photonic Bandgap Engineering”, Physica Status Solidi (a), 14, 1800152 (2018).
 • Haibo Ding, Qiming Zhang, Zhongze Gu, Min Gu, “3D computer-aided nanoprinting for solid-state nanopores”, Nanoscale Horizons, 3, 3 (2018).
 • Martina Barbiero, Stefania Castelletto, Xiaosong Gan, Min Gu, “Spin-manipulated nanoscopy for single nitrogen-vacancy center localizations in nanodiamonds”, Light: Science & Applications, 6, e17085 (2017).
 • Chengjun Zou, Guanghui Ren, Md Muntasir Hossain, Shruti Nirantar, Withawat Withayachumnankul, Taimur Ahmed, Madhu Bhaskaran, Sharath Sriram, Min Gu, Christophe Fumeaux, “Metal‐Loaded Dielectric Resonator Metasurfaces for Radiative Cooling”, Advanced Optical Materials, 5, 1700460 (2017).
 • Qiaofeng Dai, Min Ouyang, Weiguang Yuan, Jinxiang Li, Banghong Guo, Sheng Lan, Songhao Liu, Qiming Zhang, Guang Lu, Shaolong Tie, Haidong Deng, Yi Xu, Min Gu, “Encoding random hot spots of a volume gold nanorod assembly for ultralow energy memory”, Advanced Materials, 29, 1701918 (2017).
 • Wensheng Yan, Zhikuo Tao, Min Gu, Bryce S Richards, “Photocurrent enhancement of ultrathin front-textured crystalline silicon solar cells by rear-located periodic silver nanoarrays”, Solar Energy, 150,156 (2017).
 • Zengji Yue, Gaolei Xue, Juan Liu, Yongtian Wang, Min Gu, “Topological-insulator-enabled nanometric holograms,” Nature Communications, 8, 15354 (2017).
 • Litty V Thekkekara, Min Gu, “Bioinspired fractal electrodes for solar energy storages”, Scientific Reports, 7, 45585 (2018).
 • Benjamin P Cumming, Gerd E Schröder-Turk, Sukanta Debbarma, Min Gu, “Bragg-mirror-like circular dichroism in bio-inspired quadruple-gyroid 4srs nanostructures,” Light: Science & Applications, 6, e16192, (2017).
 • Shouyi Xie, Guofu Hou, Peizhuan Chen, Baohua Jia, Min Gu, “Application of metal nanowire networks on hydrogenated amorphous silicon thin film solar cells,” Nanotechnology, 28, 8, (2017).
 • Min Gu, Qiming Zhang, Simone Lamon, “Nanomaterials for optical data storage,” Nature Reviews Materials, 1, 16070, (2016).
 • Haoran Ren, Xiangping Li, Qiming Zhang, Min Gu, “On-chip noninterference angular momentum multiplexing of broadband light,” Science, 352, 805-809, (2016).
 • Zongsong Gan, Mark D Turner, Min Gu, “Biomimetic gyroid nanostructures exceeding their natural origins,” Science Advances, 2, e1600084, (2016).
 • Zengji Yue, Boyuan Cai, Lan Wang, Xiaolin Wang, Min Gu, “Intrinsically core-shell plasmonic dielectric nanostructures with ultrahigh refractive index,” Science Advances, 2, e1501536, (2016).
 • Yinan Zhang, Yanping Du, Clifford Shum, Boyuan Cai, Nam Cao Hoai Le, Xi Chen, Benjamin Duck, Christopher Fell, Yonggang Zhu, Min Gu, “Efficiently-cooled plasmonic amorphous silicon solar cells integrated with a nano-coated heat-pipe plate,” Scientific Reports, 6, 24972, (2016).
 • Haifeng Wang, Jian Lin, Dawei Zhang, Yang Wang, Min Gu, HP Urbach, Fuxi Gan, Songlin Zhuang, “Creation of an anti-imaging system using binary optics,” Scientific Reports, 6, 33064, (2016).
 • Sahar Tabrizi, Yaoyu Cao, Benjamin P. Cumming, Baohua Jia, Min Gu, “Functional optical plasmonic resonators fabricated via highly photosensitive direct laser reduction,” 4, 529-533, Advanced Optical Materials. (2016).
 • Elena Goi, Ben Mashford, Ben Cumming, Min Gu, “Tuning the refractive index in gyroid photonic crystals via lead-chalcogenide nanocrystal coating,” Advanced Optical Materials, 4, 226–230, (2016).
Skip to toolbar