installation view

2023- MFA-Jiajing Ouyang – 75% more flavourful-1000pxl