Strata I, 2023.

Angela Mezzatesta’ ‘Strata I’, 2023, synthetic polymer on raw canvas, 46cm x 56cm